21.03.2019 03:50:19
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 700 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Školy si štátne symboly radšej objednali

Ministerstvo školstva nevylučuje kontrolu dodržiavania vlasteneckého zákona v školách, vyjadrené slovami pána ministra „Každý zákon treba vymáhať, každý zákon platí". Áno pod toto sa podpíšem aj o polnoci, len všetky tie vyjadrenia k predmetnému vlasteneckému zákonu na školách zo strany súčasnej vlády sú tak trocha zvláštne a podľa mňa protirečia práve nutnosti dodržiavať zákony a legislatívu, po ktorej sa volá.

Totižto vedenia škôl nepovažujú za legislatívu len zákony, ale aj vyhlášky, smernice a nariadenia z dielne svojho rezortného ministerstva. Preto si myslím, že všetky tie vyjadrenia zo strany kompetentných, že smernica č. 11/2010 -R má len odporúčací charakter a navádzania na jej obchádzanie sú minimálne nevhodné. Už sme sa mali možnosť dozvedieť, že štátne symboly môžu deti nakresliť na hodinách výtvarnej výchovy a posledná informácia, ktorú som zachytil bola, že stačí si ich vytlačiť na farebnej tlačiarni v podmienkach školy. No lenže ak chcú školy dodržať zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky (resp. jeho novelu) a všetky usmernenia, ktoré dostali po schválení tohto zákona, vyššie spomínané rady kompetentných, by podľa mňa boli práve v rozpore s legislatívou. Som presvedčený, že ak školy chceli postupovať podľa legislatívy, boli nútené si zvoliť ten drahší postup a to zakúpenie týchto symbolov od firiem, ktoré majú na ich výrobu technické možnosti, pretože smernica si to celé predstavuje takto.
Napríklad v čl.2 hovorí:
„Pri umiestňovaní štátneho znaku, štátnej zástavy, textu štátnej hymny a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky sa dbá na ich dôstojné použitie". „Štátny znak, štátnu zástavu, text štátnej hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej republiky nemožno umiestniť spôsobom, ktorý by viedol k ich zosmiešneniu, najmä nemožno umiestniť jednotlivé štátne symboly v navzájom neproporcionálnych pomeroch alebo na zle viditeľnom mieste. Rovnako ich nemožno použiť pozornosť rozptyľujúcim spôsobom". Z tohto mi vychádza, že len detské výtvarné znázornenie by bolo nedostačujúce, pretože takéto vyobrazenia by mohli byť v rozpore so zákonom o štátnych symboloch Slovenskej republiky a s heraldickými princípmi, na ktoré sa legislatíva odvoláva.

Smernica v ďalších článkoch jednoznačne definuje ako majú tieto symboly v školách vyzerať. Tak napríklad: „Štandardná výška štátneho znaku je 40 cm. Možno použiť aj štátny znak s výškou 30 cm alebo 60 cm". „Štandardná dĺžka štátnej zástavy je najmenej dvojnásobok výšky štátneho znaku. Štandardné rozmery štátnej zástavy pri výške štátneho znaku 40 cm sú 60 cm x 90 cm, pri výške štátneho znaku 30 cm sú 40 cm x 60 cm a pri výške štátneho znaku 60 cm sú 80 cm x 120 cm". Takže  podľa smernice nie je jedno ani to, aký máte v triede štátny znak, pretože od jeho výšky sa odvíjajú aj rozmery zástavy.

A ministerstvo malo jasnú predstavu aj o tom, ako by to celé malo vyzerať v praxi. V smernici sa píše :

„Pri voľbe materiálu je nutné prihliadať na odolnosť a trvanlivosť použitia, ako aj na bezpečnosť". Štátnu zástavu, text štátnej hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej republiky je vhodné umiestniť znázornené na spoločnom paneli bez orámovania alebo s orámovaním (modrá linka, trikolóra a pod.).Preložené do zrozumiteľnejšieho jazyka, nemal by to byť asi obyčajný kancelársky papier, pretože jeho odolnosť a trvanlivosť si v triede asi vieme všetci predstaviť. Drevo a plech by zase asi nespĺňali podmienku bezpečnosti. Ministerstvo malo preto jasnejšiu predstavu a vo svojich odporúčaniach navrhovalo plast, kartón alebo lepenku. Teda ak školy mali dodržať zákon, riadiť sa smernicou a odporúčaniami ministerstva (ešte pod vedením SNS), celé by to malo vyzerať asi takto (jeden z návrhov ministerstva školstva):

Myslím, že je preto pochopiteľné, že sa školy obrátili na firmy, ktoré sú technicky vybavené na výrobu takýchto panelov. No a keďže účinnosť zákona a aj smernice je už od 1. septembra 2010, je znova pochopiteľné, že k ich zabezpečeniu museli školy už dávno pristúpiť a nemohli sa spoľahnúť na kreativitu a tvorivosť žiakov na výtvarnej výchove. Radšej nič neriskovali a urobili to tak ako hovorí zákon. Veď potom by sa mohlo stať, že ich vedenia by boli po sľubovanej kontrole, ako to hovoril Samko Tále poriadne popoťahované.
 Přejít zpět

Autor: Jozef Kuric


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382