Protikorupční linka
Všechna přenášená data jsou šifrována
20.09.2020 22:51:19
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 271 000 subjektů
2 650 státních organizací
11 300 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

29.05.2020 - Ověřování účtů bylo pozastaveno do 3.6. z důvodu technických úprav systému na straně dodavatele služeb.

11.05.2020 - Od 13.5. klientská administrace umožní provádět on-line reklamace nepřipsaných plateb (např. chybně spárovaných plateb, plateb s chybným var. symbolem) a autorizace v sekci dané služby.

08.05.2020 - Dnes zveřejněný průzkum České bankovní asociace (ČBA) informoval o tom, že k 6. květnu banky v ČR odložily splatnost zhruba 310 tisíc úvěrů v celkovém objemu 170 miliard Kč. Průzkum dále tvrdí, že již v období před platností zákona o odkladu splátek (do 17. dubna) banky dostaly zhruba 230 tisíc žádostí, přičemž převážné většině z nich bylo vyhověno. Data o vytvořených rezervách BANK v případě vysokého počtu insolventnosti nejsou známe. Splatnost odložených úvěrů zasáhne dlužníky v době nejvyšší nezaměstnanosti a očekávaných bankrotů OSVČ a firem.

05.05.2020 - Společníci malých s.r.o. postižených krizí dosáhnou nově na příspěvek 500 Kč denně. Čerpat ho mohou od 12.3. do 8.6., firma ale musí být aktivní. Celkem tak mohou malí podnikatelé získat za uvedené období 44 500 korun.

20.04.2020 - Lékař Lukáš Pollert: „Koronavirus má stejný průběh jako chřipka, roušky jsou zbytečné a média přestřelila“ více na odkazu ZDE

20.04.2020 - Průzkum: Byznys muselo úplně zastavit 10 % podnikatelů v ČR. Dalších 18 % má vážné finanční problémy.

20.03.2020 - Každá pátá rodina nemá finanční rezervu ani na měsíc. Pokud těmto lidem kvůli karanténě vypadne příjem, brzy jim hrozí exekuce.

19.03.2020 - Doporučení: Požádejte písemně o doklad splátek u své banky, vyhnete se existenčním problémům.

27.02.2020 - Koronavirus navyšuje počet firem v druhotné platební neschopnosti. Platební morálka firem, ale i osob se postupně zhoršuje.

25.02.2020 - Požádejte o osobní bankrot (o oddlužení) jedním kliknutím podat žádost o oddlužení

Všeobecné podmínky pro návštěvníky a uživatele Centrálního registru dlužníků (dále jen registr dlužníků).

Všeobecné podmínky pro návštěvníky a uživatele Centrálního registru dlužníků (dále jen registr dlužníků).

1. Základní ustanovení

1.1. Obsah Všeobecných podmínek

Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti registru dlužníků a zákazníka, které se vztahují k jednotlivým službám registru dlužníků a návštěvě webových systémů, které registr dlužníků poskytuje jako veřejně dostupnou službu v elektronické podobě formou poradenství a zprostředkování elektronické služby (dále jen "smlouva" a "služby").

1.2. Obsah smlouvy

Smlouvu tvoří tyto Všeobecné podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů, Podmínky používání internetových stránek, Ceník služeb, Obchodní smluvní podmínky, Bezpečnost internetového systému a další materiály odsouhlasené skrze on-line systém.

2. Uzavření smlouvy a související práva a povinnosti

2.1. Žádost o uzavření smlouvy

Každý, kdo má zájem využívat služeb registru dlužníků (dále jen "zájemce"), je oprávněn požádat registr dlužníků o uzavření smlouvy, a to:
(a) skrze on-line systém na internetových stránkách prostřednictvím klientského autonomního učtu známé pod názvem administrace.
Zájemce musí v digitální žádosti (registraci) uvést údaje nutné ke zjištění jeho totožnosti a na žádost registru dlužníků a tyto údaje prokázat platnými doklady, pokud je o to požádán či je předložení přímo vyžadováno.Zájemce souhlasí s tím, že registr dlužníků je oprávněn předložené doklady kopírovat a archivovat a dále získat informace o platební historii zájemce u dlužnických registrů, který tyto údaje zpracovává.

2.2. Neposkytnutí služeb

Registr dlužníků může odmítnout uzavření smlouvy se zájemcem zejména v případě, že zájemce:
(a) má u registru dlužníků neuhrazené pohledávky nebo v minulosti soustavně opožděně platil vyúčtování služeb,
(b) úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,
(c) se v minulosti pokusil o zneužití sítě nebo služeb elektronických komunikací
(d) bez udání důvodu

2.3. Doba, na kterou je smlouva uzavřena

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pokud není stanoveno jinak v podmínkách marketingové akce nebo dohodnuto v rámci písemné smlouvy.

2.4. Volba tarifu

Při uzavírání smlouvy si zákazník zvolí z aktuální nabídky tarifů (tj. program služeb, u něhož je účtován měsíční paušál nebo jednorázová platba v rámci informačního on-line systému www.centralniregistrdluzniku.cz).

2.5. Korespondenční adresa

Zákazník má právo zvolit si e-mail adresu, na kterou mu registr dlužníků bude zasílat vyúčtování služeb a další korespondenci.

2.6. Volba hesla

Zákazník je povinen si zapamatovat - „zaznamenat“ přidělené heslo, po jehož sdělení může zejména získávat od registru dlužníků informace o nastavení služeb, dlužné částce nebo požádat o změnu smlouvy.

3. Vyúčtování, platby a jistiny uhrazené zákazníkem

3.1. Vystavení Vyúčtování služeb

Po ukončení každého zúčtovacího období vystaví registr dlužníků zákazníkovi Vyúčtování služeb (dále jen „Vyúčtování“). Vyúčtování bude obsahovat cenu za všechny služby poskytnuté v příslušném zúčtovacím období. Vyúčtování bude dále obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Registr dlužníků je oprávněn zákazníkovi ve Vyúčtování vyúčtovat i ceny za služby poskytnuté v předchozích zúčtovacích obdobích, pokud z objektivních důvodů nebyly zahrnuty do Vyúčtování za příslušné zúčtovací období (zejménav případě využívání služeb v mezinárodním systém registru dlužníků), jakož i částky za služby poskytnuté zákazníkovi třetími subjekty s využitím služeb či sítě registru dlužníků.

3.2. Doručení Vyúčtování zákazníkovi

Vyúčtování bude zákazníkovi zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo poskytnuto zákazníkovi pouze elektronicky. Odesláním Vyúčtování se v takovém případě rozumí jeho zpřístupnění elektronickou formou. Na žádost vystaví registr dlužníků opis Vyúčtování za cenu 500,- Kč. Nedoručení Vyúčtování poštou nemá vliv na povinnost zákazníka uhradit částky za poskytnuté služby. Výše dlužné částky a další informace potřebné k úhradě budou zákazníkovi kdykoliv na jeho žádost sděleny na zákaznické lince. Vyúčtování je zákazníkovi k dispozici také na stránkách registru dlužníků po přihlášení.

3.3. Úhrada Vyúčtování

Zákazník je povinen uhradit Vyúčtování nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném Vyúčtování, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vyúčtování obdržel poštou, nebo mu bylo poskytnuto pouze elektronicky. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na účet registru dlužníků. Pokud zákazník hradí Vyúčtování inkasem, souhlasí s tím, že registru dlužníků je oprávněn dlužnou částku inkasovat kdykoli po vystavení Vyúčtování. Pokud inkasní platba Vyúčtování nebude opakovaně provedena kvůli chybě, která není na straně registru dlužníků, je registr dlužníků oprávněn inkasní platbu zrušit. Tím však není dotčena povinnost zákazníka uhradit Vyúčtování ve lhůtě splatnosti. Přeplatky budou automaticky převedeny na kreditní účet daného zákazníka v administraci registru. Zákazník bere na vědomí, že přeplatky do 2.000,-Kč se z důvodu administrativní zátěže zpět nevrací a tyto prostředky lze pouze využít v rámci nově objednaných služeb registru. Žádost o vrácení prostředků se provádí prostřednictvím typizovaného formuláře registru dlužníků, který musí obsahovat zřetelně a správně uvedené ID uživatelského účtu, jméno, příjmení žadatele a ověřený podpis. Pokud nebude mít žádost splněné veškeré náležitosti, žadatel bere na vědomí, že se na ni pohlíží, jako by žádost nebyla podána.

3.4. Reklamace

Nesouhlasí-li zákazník s výší vyúčtované částky nebo není-li spokojen s poskytovanými službami, má právo je reklamovat. Reklamace musí být učiněna písemně. Reklamace musí obsahovat jméno zákazníka, specifikace služby, přesný důvod reklamace a musí být podána v souladu s platnými předpisy.
Reklamace se provádí prostřednictvím typizovaného formuláře registru dlužníků, který musí obsahovat zřetelně a správně uvedené ID uživatelského účtu, jméno, příjmení žadatele a ověřený podpis. Pokud nebude mít žádost splněna veškeré náležitosti, žadatel bere na vědomí, že se na ní pohlíží, jako by žádost nebyla podána.

3.5. Podrobné vyúčtování

Zákazník může požádat registr dlužníků o podrobné vyúčtování služeb, které obsahuje podrobný rozpis cen za všechny placené služby. Žádost o Podrobné vyúčtování musí registrdlužníků obdržet nejméně 4 kalendářní dny před začátkem zúčtovacího období, pro které ho zákazník požaduje.

3.6. Úhrada a navýšení jistiny

Registr dlužníků má právo požadovat po zákazníkovi při uzavření smlouvy, aktivaci dalších služeb nebo při zvýšení rozsahu služeb ze strany zákazníka uhrazení/navýšení jistiny. Zákazník je povinen uhradit či navýšit jistinu, a to kdykoli je o to registrem dlužníků požádán. Výše jistiny a doba, po kterou si ji registr dlužníků ponechá, závisí zejména na využívaných službách a platební historii zákazníka. Registr dlužníků je oprávněn v případě důvodného podezření na zneužití služeb požadovat po zákazníkovi uhrazení či navýšení jistiny, aniž by zvýšil jeho limit. Zneužitím služeb se pro tyto účely rozumí také špatná platební historie zákazníka. Zákazník nemá nárok na úrok z uhrazené jistiny.

3.7. Vrácení jistiny

Zákazník může požádat registr dlužníků o vrácení uhrazené jistiny:
(a) při ukončení smlouvy
(b) pokud nebyl za uplynulých 6 po sobě jdoucích zúčtovacích období v prodlení s úhradou Vyúčtování, není-li stanoveno jinak (např. pro jednotlivý tarif či marketingovou akci), jistina bude zákazníkovi vrácena způsobem, který si zvolí z nabídky registru dlužníků při uzavření smlouvy, případně později. Zákazník si může zvolit mezi vrácením jistiny poštou, zasláním na bankovní účet nebo použitím jistiny na úhradu následujících Vyúčtování. Pokud si zákazník způsob vrácení jistiny nezvolí, bude mu vrácena poštou na jeho poslední známou adresu. Jistina bude zákazníkovi odeslána ve lhůtě 120 dnů ode dne ukončení smlouvy (zákaznického účtu), případně od obdržení žádosti o její vrácení. V případě neúspěšného doručení, nebo pokud je částka nižší než poštovné, bude jistina zákazníkovi vrácena na jeho žádost, kterou je oprávněn podat u registru dlužníků nejpozději do 2 let od ukončení smlouvy. Po této lhůtě jistina propadá ve prospěch registru dlužníků. Výše limitu zůstává nezměněna i po vrácení jistiny. Výše uvedeným není dotčeno právo registr dlužníků použít jistinu na úhradu dlužných částek zákazníka.

3.8. Započtení pohledávek

Registr dlužníků může použít částky, které dluží zákazníkovi ve vztahu k jakékoli službě registru dlužníků (z důvodu přeplatků, uhrazených jistin či plateb zákazníka, které nelze jednoznačně přiřadit na konkrétní dlužnou částku) na úhradu jakékoli dlužné částky zákazníka dle volby registru dlužníků. Zákazník není oprávněn započíst své pohledávky vůči registru dlužníků částky, které dluží registru dlužníků a jeho servisním organizací. Zákazník není zejména oprávněn z důvodu uhrazené jistiny požadovat odložení platby ani použití jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.

4. Další práva a povinnosti zákazníka

4.1. Změna smlouvy/tarifu

Zákazník může kdykoli požádat registr dlužníků o změnu smlouvy. Není-li ve Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, musí zákazník o změnu požádat elektronicky prostřednictvímsvé administrace. Zákazník při podávání žádosti musí uvést své jméno, telefonní číslo, případně poskytnout další informace týkající se jeho smlouvy a prokázat se heslem. Požadované změny budou registrem dlužníků provedeny nejpozději od prvního dne nejblíže následujícího zúčtovacího období, za předpokladu, že byl o požadavku zákazníka prokazatelně vyrozuměn nejméně 4 kalendářní dny před koncem zúčtovacího období. Za změnu smlouvy je registr dlužníků oprávněn účtovat cenu dle platného Ceníku. Zákazník souhlasí s tím, že při změně smlouvy, zejména aktivaci nových služeb, je registr dlužníků oprávněn ověřit platební historii zákazníka u dlužnických registrů, či jiných partnerských registrech, který tyto údaje zpracovávají. Změna smlouvy může být podmíněna úhradou dlužné částky po splatnosti. Registr dlužníků je oprávněn neprovést změnu v případě, že je omezeno či přerušeno poskytování služeb dle těchto Všeobecných podmínek.

4.2. Převod volných jednotek

Zákazník má nárok na převod volných kreditů v rámci přechodu na vyšší tarif.

4.3. Náhrada škody

Zákazník má právo na náhradu škody, kterou provozovatel registru dlužníků způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Všeobecných podmínek, pokud není ve Všeobecných podmínkách, smluvních podmínkách a podmínkách zveřejněných na webovém systému či platných právních předpisech stanoveno jinak. Ujednání týkající se náhrady škody a způsobu řešení sporů. Jakékoliv spory se zákazník zavazuje řešit u příslušného soudu sídla provozovatele registru.

4.4. Závady v rámci sítě

Závady v rámci sítě registr dlužníků může zákazník oznamovat prostřednictvím své administrace.

4.5. Oblast pokrytí pro využívání služeb

Zákazník může využívat služby registru dlužníků v geografické oblasti, která je zpřístupněna v rámci sítě internet.

4.6. Oznámení změny údajů

Zákazník je povinen prostřednictvím své administrace oznámit registru dlužníků jakoukoli změnu údajů, které registru dlužníků poskytl (zejména jména, názvu, adresy, sídla, IČ a bankovního spojení), a to nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, co taková změna nastala. Na žádost registru dlužníků je povinen uvedené změny doložit.

4.7. Ochrana hesla a PINZákazník je povinen chránit své heslo určené pro komunikaci s registrem dlužníků a také

kódem pro vstup do systému. V případě podezření z jejich prozrazení či zneužití je nutné heslo či PIN změnit, za jejich zneužití nenese registr dlužníků odpovědnost.

4.8. Využívání služeb prostřednictvím internetu

Zákazník je povinen užívat služby výhradně prostřednictvím zabezpečeného internetu,

4.9. Používaná komunikační zařízení

Zákazník není oprávněn používat v síti registru dlužníků jakékoli zařízení, jehož používání se neshoduje s požadavky stanovenými právními předpisy.

4.10. Zákazník není oprávněn:

(a) převést smlouvu na jiného zájemce bez předchozí písemné žádosti, s níž má registr dlužníků právo nesouhlasit, nesouhlas je pro zákazníka závazný,
(b) prodávat nebo převádět práva k jakékoli ze služeb bez předchozího písemného souhlasu registru dlužníků
(c) používat registr dlužníků přístup k účelům nezákonným nebo jiným, než pro jaké je určen
(d) poškozovat nebo pozměňovat software na registru dlužníků, zejména jeho kopírováním nebo klonováním.

5. Další práva a povinnosti registru dlužníků

5.1. Poskytování služeb

Registr dlužníků je povinen poskytovat zákazníkovi služby nepřetržitě v co nejvyšší kvalitě. Závady v rámci sítě je registr dlužníků povinen odstranit bez zbytečného odkladu.

5.2 Omezení/přerušení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka

Registr dlužníků je oprávněn omezit či přerušit zákazníkovi poskytování služeb, a to i okamžitě, pokud:
(a) zákazník poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách, smluvních podmínkách, nebo podmínkách schválených na on.line systému registru dlužníků či platných právních předpisech,
(b) zákazník neuhradí včas a řádně Vyúčtování (a to ani po zaslání upozornění ze strany registru dlužníků, v němž bude zákazníkovi poskytnuta náhradní lhůta k úhradě a které bude učiněno zejména prostřednictvím elektronické pošty; zpráva se považuje za prokazatelný způsob doručení tohoto upozornění),
(c) zákazník překročí v daném zúčtovacím období limit, pokud mu je umožněno přečerpat,
(d) se zákazníkovi nepodařilo doručit Vyúčtování či jiné písemnosti,
(e) zákazník poskytne registru dlužníků nepravdivé osobní a jiné údaje a prohlášení, případně nenahlásí jejich změnu,
(f) zákazník používá služby registru dlužníků protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Všeobecným podmínkám či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu,
(g) má registr dlužníků oprávněné důvody se domnívat, že zákazník zneužívá služby v rámci poskytování služeb třetím osobám, v takovém případě je oprávněn omezit poskytování služeb. Omezení poskytování služeb nemá vliv na povinnost zákazníka hradit pravidelné měsíční paušály. Po dobu přerušení poskytování služeb nemusí registr dlužníků vystavovat zákazníkovi Vyúčtování.

5.3. Obnovení poskytování služeb

V případě, že došlo k omezení/přerušení poskytování služeb z důvodu porušení povinností zákazníka uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, obnoví registr dlužníků poskytování služeb, pokud zákazník zjedná nápravu (zejména uhradí dlužné částky). V takovém případě je registr dlužníků oprávněn požadovat po zákazníkovi kromě uhrazení/navýšení jistiny a stanovení nového ho limitu úhradu nákladů na obnovení aktivace dle Ceníku. Zákazník však může obnovení aktivace výslovně písemně předem odmítnout, v tomto případě je smlouva ukončena. V případě omezení poskytování služeb z důvodu překročení stanoveného limitu dojde k obnovení poskytování služeb v okamžiku, kdy bude limit zákazníkem zvýšen případně na začátku nového zúčtovacího období.

5.4. Neposkytnutí služby v případě neznalosti hesla zákazníkem

Registr dlužníků je oprávněn neprovést změnu smlouvy a/nebo nesdělit zákazníkovi požadované údaje, pokud se zákazník neprokáže heslem určeným pro komunikaci s registrem dlužníků, nebo v případě, že existuje důvodné podezření z jeho zneužití. V takovém případě může registr dlužníků požadovat po zákazníkovi náhradní způsob identifikace, zejména předložení dokladu totožnosti.

5.5. Omezení poskytování služeb z technických důvodů či v období krizových stavů

Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení poskytování služeb zákazníkovi, poskytne registr dlužníků zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny nebo po dohodě se zákazníkem poskytne službu náhradním způsobem. Registr dlužníků může omezit nebo přerušit poskytování služeb na základě obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí příslušných státních orgánů v období krizových stavů či z důvodu jiného obecného zájmu. Pokud došlo k přerušení nebo omezení služeb podle tohoto článku, obnoví registr dlužníků poskytování služeb ihned, jakmile to bude možné.

5.6. Odpovědnost za škodu

Provozovatel registru dlužníků odpovídá zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Všeobecných podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není registr dlužníků odpovědný zákazníkovi za škody způsobené:
(a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním systému zákazníkem,
(b) neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby (bez ohledu na to, zda jde o dočasné přerušení z důvodu oprav v rámci sítě, nebo přerušení způsobené výpadkem spojení),
(c) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka,
(d) viry
Registr dlužníků neručí za kvalitu služeb poskytovaných jinými poskytovateli služeb elektronických komunikací včetně zahraničních poskytovatelů ani za kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty, které využívají při poskytování svých služeb. Přerušení poskytování služby, nezajištění pokrytí, špatná kvalita přenosu nebo zpracování nepřesných osobních či jiných údajů nemají vliv na povinnosti zákazníka vůči registru dlužníků vyplývající z těchto Všeobecných podmínek a smluvních podmínek.

5.7. Změna smluvních podmínek

Registr dlužníků si vyhrazuje právo změnit Všeobecné podmínky a Ceník, případně změnit podmínky poskytování služeb či jejich poskytování ukončit, o čemž bude zákazníky informovat prostřednictvím stránek. Uvedené změny je registr dlužníků oprávněn provést v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na trhu elektronických komunikací.

5.8. Informování o změně smluvních podmínek

Registr dlužníků je povinen informovat zákazníky o změnách Všeobecných podmínek a Ceníku. V případě jejich podstatného zhoršení bude registr dlužníků zákazníky informovat nejméně jeden měsíc předem. O změnách bude registr dlužníků informovat prostřednictvím stránek http:// www.centralniregistrdluzniku.cz a informačních materiálů registru dlužníků.

5.9. Změna podmínek marketingových akcí

Registr dlužníků si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky marketingových akcí, případně tyto akce bez náhrady ukončit, a to oznámením uveřejněným na stránkách http:// www.centralniregistrdluzniku.cz, případně také zaslaným prostřednictvím elektronické pošty.

5.10. Ukončení poskytování tarifu

Registr dlužníků si dále vyhrazuje právo kdykoli jednostranně ukončit poskytování jakéhokoli tarifu, a to na základě písemného oznámení zaslaného zákazníkům využívajícím uvedený tarif nejméně 1 měsíc předem. V takovém případě registr dlužníků nabídne dotčeným zákazníkům jiný tarif ze své aktuální nabídky. Nepřijme-li zákazník žádný z nabízených tarifů, případně nepožádá o ukončení smlouvy ve lhůtě stanovené registrem dlužníků, je registr dlužníků oprávněn po jejím uplynutí změnit zákazníkův tarif na jiný tarif z nabídky registru dlužníků s nejbližší výší měsíčního paušálu či služby.

5.11. Změna čísla a hesla

Registr dlužníků je oprávněn z technických nebo provozních důvodů provést změnu hesel i bez souhlasu zákazníka. O této změně bude registr dlužníků zákazníka informovat nejméně 5 pracovních dnů předem, bude-li to možné.

5.12. Zpoplatnění volání na Zákaznické linky

Registr dlužníků je oprávněn účtovat zákazníkům užívajícím konkrétní tarif či doplňkovou službu za některá volání na Zákaznickou linku částku, se kterou byl zákazník předem seznámen na webových stránkách.

6. Ukončení smlouvy

6.1. Ukončení smlouvy

Smlouva je ukončena
(a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
(b) ukončením ze strany zákazníka nebo
(c) ukončením ze strany registru dlužníků.
Smlouva je ukončena ve lhůtách stanovených v těchto Všeobecných podmínkách a příslušných smluvních podmínkách. Ukončení smlouvy se nedotýká vzájemných nároků vzniklých před jejím ukončením.

6.2. Ukončení smlouvy ze strany registru dlužníků

Registr dlužníků je oprávněn ukončit smlouvu na kteroukoli službu užívanou zákazníkem, a to písemným oznámením zaslaným zákazníkovi, pokud zákazník:
(a) poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách či platných právních předpisech, zejména opakovaně včas a řádně neuhradí všechna Vyúčtování ve lhůtě splatnosti,
(b) na majetek zákazníka je prohlášen konkurz či byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zákazník vstoupil do likvidace,
(c) poskytne registru dlužníků nepravdivé osobní či jiné údaje a prohlášení, případně nenahlásí jejich změnu,
(d) používá služby registru dlužníků protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Všeobecným podmínkám či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu. V případě úmrtí zákazníka – fyzické osoby nebo zánikem zákazníka – právnické osoby bez právního nástupce je smlouva ukončena automaticky.

6.3. Ukončení smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn ukončit smlouvu na kteroukoli službu užívanou zákazníkem, a to písemným oznámením zaslaným prostřednictvím typizovaného formuláře, který si vygeneruje ve své administraci v sekci „osobní údaje“. Žádosti nebude vyhověno, pokud nebude splňovat předepsané náležitosti uvedené na formuláři. Registr dlužníků za uzavření účtu (smlouvy) náleží úhrada spojená s administrativním nákladem, jež je specifikován v ceníku registru.7. Zpracování osobních a jiných údajů a jejich ochrana

7.1. Zpracování osobních údajů

Při uzavírání smlouvy je zákazník povinen sdělit registru dlužníků své osobní a jiné údaje, a to včetně svého rodného čísla (dále jen „údaje“), v opačném případě má registr dlužníků právo uzavření smlouvy odmítnout. Veškeré údaje, které registr dlužníků od zákazníka získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovávány v autonomní databázi registru dlužníků, nebo partnerského uživatelského autonomního cloudu a jejich jazykových mutací a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu údajů. Údaje zákazníka budou registrem dlužníků využívány za účelem plnění smlouvy, případně k dalším účelům uvedeným níže v těchto Všeobecných podmínkách..

7.2. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník dává registru dlužníků souhlas s využitím svých osobních údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb, údajů o užívaném koncovém zařízení a údajů přímo poskytnutých zákazníkem k provádění marketingových průzkumů a obchodním účelům registru dlužníků. Zákazník dále dává registru dlužníků výslovný souhlas s užitím své jména adresy, identifikačního čísla, data narození, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely telemarketingu a zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně pro účely registru dlužníků. Výslovný souhlas se správou osobních údajů poskytuje společnosti REGISTRY LLC., ID: 604028997, byť tento souhlas je možné brát spíše jako preventivní s ohledem na autonomní zpracování Vámi poskytnutých údajů za účelem užívání služeb registru dlužníků. Zákazník má povinnost do 30 dnů svůj účet ověřit dle specifikací uvedených v administraci registru a řídit se tak pokyny registru. Ověření účtu tak vede ke zvýšení bezpečnosti jeho účtu a funkčnosti služeb, jež bude využívat, respektive již využívá. Pokud nebude účet ověřen, registru dlužníků má právo neposkytnout plný přístup k požadovaným informacím.

7.3. Odvolání souhlasu

Zákazník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím své administrace dle pokynů registru dlužníků, nebo prostřednictvím systémem vygenerované písemné žádosti opatřené unikátním kódem, v takovém případě registr dlužníků není schopen poskytnout služby a služby budou ukončeny bez jakékoliv náhrady. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v uživatelském autonomním klientském cloudu, tyto údaje jsou výhradně ve vlastnictví zákazníka a nejsou přístupní provozovateli registru dlužníků. Jakékoliv editace, žádosti, mazání dat může provádět výhradně zákazník prostřednictvím přiděleného uživatelského cloudu (administrace).Zákazník bere na vědomí, že odvolání souhlasu není možné žádat písemně, neboť registr dlužníků nemá přístup k jeho osobním údajům. Osobní údaje jsou od prvopočátku zašifrované a systém jej využívá podle předem daného algoritmu bez znalosti osobních dat uživatelů.

7.4. Přístup zákazníka k informacím

Zákazník má právo kdykoli požádat registr dlužníků o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, v takovém případě registr dlužníků poskytne zákazníkovi informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se zákazník domnívá, že registr dlužníků zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s uvedeným zákonem, má právo požadovat po registru dlužníků vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici také na stránkách https://www.centralniregistrdluzniku.cz.

7.5. Likvidace osobních údajů

Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností registr dlužníků systém automaticky vymaže údaje zákazníka ze své databáze. Zákazník však dává registru dlužníků souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po ukončení smlouvy, a to za účelem účetní evidence.

7.6. Zpracování osobních údajů získaných v rámci marketingových akcí

Pokud se zákazník zaregistruje jako uživatel, využije některou z obchodních nabídek registru dlužníků či se zúčastní některé z marketingových akcí, dává zároveň registru dlužníků souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech této nabídky či akce, s nimiž byl seznámen a které využitím nabídky akceptoval. Zákazník nemá možnost vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto článku v případě, že by porušením podmínek stanovených v pravidlech příslušné nabídky či akce mohla být registru dlužníků způsobena škoda nebo byla omezena jeho identifikace. Takto získané údaje registr dlužníků zlikviduje, jakmile nebudou pro uvedené účely potřebné. Zpracování osobních údajů se vztahuje i na zpracování citlivých údajů pro registru dlužníků, které jsou součástí mezinárodního systému globální sítě Centrál register od debtors a Central registry of debtors.

7.7. Zpracovatelé

Zákazník má právo, aby jeho údaje nebyly registrem dlužníků poskytnuty třetím osobám, s výjimkou:
(a) zpracovatelů, které registr dlužníků využívá k tisku a rozesílání dokumentů určených zákazníkům, k zajištění vymáhání nedoplatků zákazníka, shromáždění údajů o zákaznících pro účely marketingu a vývoje nových služeb nebo k vykonávání dalších administrativních činností,
(b) subjektů spolupracujících s registrem dlužníků na zajištění marketingových či obchodních akcí, kterých se zákazník účastní,
(c) osoby, jež se prokáže jako oprávněný zástupce zákazníka (za takovou je vždy považována osoba, která sdělí správné heslo a uživatelské jméno zákazníka),
(d) předávání osobních údajů do zahraničí bude registr dlužníků postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,
(e) třetích subjektů za účelem vzájemného vyúčtování, zajištění přístupu či propojení k síti a k identifikaci zneužívání sítě a služeb
(f) subjektů, kterým je registr dlužníků povinen osobní údaje zákazníka poskytnout na základě právních předpisů. Seznam zpracovatelů je k dispozici na stránkách https://www.centralniregistrdluzniku.cz. Údaje zákazníka poskytne registr dlužníků pouze zpracovatelům, s nimiž uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a to pouze pro výše uvedené účely a v nezbytně nutném rozsahu.
(g) subjektů sdílející informační globální sítě síť CENTRAL REGISTER OF DEBTORS za účelem vzájemné výměně dat v autonomní šifrované síti.

7.8. Registry dlužníků, úvěrové, klientské informace

Zákazník souhlasí s tím, že registr dlužníků je oprávněn v případě existence dlužné částky po splatnosti předat jeho a jí poskytnuté osobní údaje na prostřednictvím jeho účtů (včetně rodného čísla a informace o rozsahu porušení smluvních povinností a následné platební morálce) do systému http://www.centralniregistrdluzniku.cz za účelem vedení databáze dlužníků a databáze klientských informací s tím, že registr dlužníků je oprávněn údaje o zákazníkovi zpřístupnit členům registru dlužníků za účelem ověřování platební historie zákazníka při zachování ochrany jeho zákaznické sítě. Předané údaje zákazníka může registr dlužníků zpracovávat po dobu 10 let od poslední aktualizace vloženého údaje. Souhlas dle tohoto článku je zákazník oprávněn písemně odvolat, odvolání však nemá vliv na zpracování údajů, které byly registru dlužníků předány ještě před prokazatelným doručením tohoto odvolání. Bližší informace jsou k dispozici na http://www.centralniregistrdluzniku.cz.

7.9. Monitorování hovorů a systému registru dlužníků

Zákazník souhlasí s tím, že registr dlužníků může za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb monitorovat hovory zákazníka se Zákaznickou linkou, monitorovat jiné rozhovory se zástupci registru dlužníků. Pro zvýšenou bezpečnost je využíván systém CMPS, který z bezpečnostních důvodů pro vyloučení zneužití systému ukládá IP adresu uživatele a transakce na serverech registru dlužníků a jemu podřízených podsystémů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Podávání žádostí dle těchto Všeobecných podmínek.

Objednávky, žádosti podle těchto Všeobecných podmínek (s výjimkou žádosti o uzavření smlouvy) musí být učiněny prostřednictvím on-line systému registru dlužníků, který je přístupný na stránkách registru dlužníků.

8.2. Dostupnost smluvních dokumentůVšeobecné podmínky, ceník, formuláře, podmínky doplňkových služeb a podmínky

jednotlivých marketingových akcí jsou k dispozici na stránkách http://www.centralniregistrdluzniku.cz.

8.3. Souhlas zákazníka se smluvními dokumenty

Uzavřením smlouvy zákazník registru dlužníků potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, případně podmínkami zvoleného tarifu, či smlouvou spjatou s tarifem či předmětnou službou, dále s Prohlášením o ochraně osobních údajů, Podmínky použití webových stránek, bezpečnost internetu a že s nimi souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že podmínky marketingových akcí, kterých se účastní, mají přednost před Všeobecnými podmínkami a jinými smluvními dokumenty pokud není uvedeno jinak. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, a jakoukoli jinou informací poskytnuté registrem dlužníků mají přednost vždy Všeobecné podmínky, Ceník a příslušné smluvní podmínky.

8.4. Podmínky doplňkových služeb

Zákazník bere na vědomí, že poskytování doplňkových služeb je ze strany registru dlužníků dobrovolné a nelze na ně nárokovat slevu.

8.5. Doručování.

V případě, že registr zasílá dokumenty prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si zákazník zvolil jako korespondenční adresu. Pokud si zákazník korespondenční adresu nezvolil, bude oznámení zasláno na adresu, kterou uvedl jako své trvalé bydliště/místo podnikání či sídlo. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se zákazník o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení registru dlužníků, a to podle toho, co nastane dříve.

8.6. Neplatnost ustanovení Všeobecných podmínek

V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

8.7. Závaznost znění

Znění Všeobecných podmínek je závazné.

8.8. Přílohy

Nedílnou součástí Všeobecných podmínek jsou odsouhlasené přílohy. V případě rozporu mezi textem příloh a Všeobecných podmínek mají vždy přednost přílohy. Práva a povinnosti neuvedené v příloze se řídí Všeobecnými podmínkami.

Specifikace

Systémové služby poskytované prostřednictvím Centrálního registru dlužníků

Poskytovatel datových služeb:

REGISTRY LLC, ID: 604028997, 18217 121st Street, Snohomish, United States
Správci osobních dat a poskytovatelé databází jsou vždy uvedeny u zobrazeného osobního údaje.
REGISTRY LLC. je výhradně poskytovatel datových služeb, webové či mobilní aplikace, bez vlastnictví databází a přímé správy osobních údajů.

Centrální registr dlužníků České republiky je členem mezinárodního systému globální autonomní sítě Central register od debtors a Central registry of debtors.

Došli jste až sem?
Blahopřejeme! Je užitečné vědět, za jakých podmínek se můžete stát našimi členy. I My vám slibujeme, že tato pravidla budeme bez výjimek dodržovat a řídit se jimi. Pokud jste spokojeni Vy, my jsme spokojeni několikrát! Věříme, že Vám naše služby pomohou řešit složité životní situace.Verze: 1.5 ze dne 3. 8. 2019