Pravidla pro webovou službu HODNOCENÍ FIREM

Cílem systému HODNOCENÍ FIREM je zajistit výměnu zkušeností, která bude přínosem pro čtenáře
s maximální korektností. Webový prostor není určen pro pomluvy, poškozování třetích stran, nebo
příspěvky nesouvisející s daným subjektem.

Vkladatel se zavazuje:
1) Poskytovat pravdivé informace
2) Psát sluně, srozumitelně a bez vulgarit
3) Učinit součinnost při ověření jeho identity, pokud je o to vyžádán
4) Poskytnou pravé jméno a příjmení
5) Poskytovat výhradně zkušeností s hodnoceným subjektem
Správa osobních údajů
1) IP adresa, čas vkladů a další lokalizační údaje a osobní identifikátory jsou archivovány po
dobu nezbytně nutnou, nejméně však 5 let, nejdéle 10 let od smazání příspěvku, provozovatel
může bez souhlasu vkladatele lhůtu bez oznámení zkrátit
2) E-mail je nedílnou součástí příspěvků a řídí se pravidly správy osobních údajů v bodě 1)
3) Kopie části osobního dokladu, pokud je vyžádána pro verifikaci příspěvků se řídí dle pravidel
správy osobních údajů v bodě 1)
4) Mobilní telefon se řídí podmínkami Správy osobních údajů dle bodu 1)
Účel správy osobních údajů
Osobní údaje jsou výhradně archivovány pro řádnou verifikaci vkladatele, za účelem eliminace
podvodných příspěvků.
Společní ujednání
Odesláním příspěvku ke zveřejnění se autor a vlastník příspěvku zavazuje dodržovat všechny tyto
ustanovení, bere na vědomí, že si bezúplatně pronajal datové uložiště pro svůj veřejně přístupný
příspěvek a nese za příspěvek plnou právní odpovědnost. Poskytovatel datového prostoru ISR LLC,
ID 414943-94, 1666 KENNEDY CAUSEWAY SUITE 412, NORTH BAY VILLAGE, FL 33141, UNITED
STATES OF AMERICA se zavazuje bezúplatně poskytovat prostor po dobu existence webového
rozhraní a webové služby (ZKUŠENOSTI), kdy vkladatel dat bere na vědomí a souhlasí, že
poskytnutá služba není nároková, poskytovatel nenese odpovědnost za její kvalitu a délku
poskytování a nenese odpovědnost za obsah, který vkladatel poskytuje třetím stranám. Autor
příspěvku se zavazuje vystupovat pod svým pravým jménem a bere na vědomí, že v případě
podezřená na zneužití systému, poskytovatel může vydat jeho identifikační a lokalizační údaje soudu,
nebo policie.